Gjöld

Umsóknargjöld eru ekki endurgreidd.

Ekki er tekið við greiðslum með kreditkortum. 

Einkaleyfastofan innheimtir gjöld samkvæmt ákvæðum reglugerðar sem settar eru á grundvelli laga um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar og önnur hliðstæð þjónustugjöld. Núgildandi gjaldskrá er samkvæmt reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. nr. 818/2016, með síðari breytingum sem tók gildi þann 1. janúar 2017. Við gerð reikninga og greiðsluseðla notast Einkaleyfastofan við innheimtukerfi ríkisins, TBR.  

Gjaldskrá

Gjöld fyrir umsókn um skráningu hönnunar eða endurnýjun: Krónur
Umsóknargjald fyrir hvert fimm ára tímabil:  17.300
Umsóknargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil:    7.500
Ef óskað er eftir því við innlagningu umsóknar að skráning hönnunar gildi í fleiri en eitt tímabil í senn skal greiða umsóknargjald fyrir hvert tímabil sem skráningunni er ætlað að ná yfir.  
Gjald fyrir hverja mynd umfram eina:    4.100
Rannsóknargjald:    11.000
Endurnýjunargjald fyrir hvert fimm ára tímabil:  21.900
Endurnýjunargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil:    7.500
   
Ýmis gjöld:  
Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar hönnunarumsóknar:  17.300
Gjald vegna kröfu um að skráning verði felld úr gildi:  12.700
Gjald fyrir beiðni um endurupptöku   11.000
Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til hönnunar:  41.400
Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi eða veðsetningu:    6.900
Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting nafni eða heimilisfangi umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann:    3.500
Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi:    1.200
Staðfest afrit af skjölum skv. 6. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals:    4.600
Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4:       200
Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald:    6.900